Доцентура

На 18 април, 2016г., в сградата на ВУЗФ, беше изнесена академичната лекция от доц. д-р Даниела Илиева-Колева, единодушно избрана от Академичният съвет на 29 март 2016 г. Част от аудиторията на събитието бяха ректорът на ВУЗФ, доц. Григорий Вазов, вицепрезидентът на университета г-жа Детелина Смилкова, както и много професори и доценти, част от преподавателския екип на висшето учебно заведение. 

IMG_3382 IMG_3390

 

доц. д-р Даниела Илиева-Колева – „Менторство и менторски програми“     -> ВИДЕО

Резюмета на научните трудове на д-р Даниела Илиева – Колева по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.7. Администрация и управление (управление на бизнес процеси и комуникации), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 80/16.10.2015 г.). Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.7. Администрация и управление (управление на бизнес процеси и комуникации), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 80/16.10.2015 г.)

Резюмета д-р Даниела Илиева-Колева

Рецензия проф. д-р Б. Дуранкев

Рецензия проф. дфн И. Мавродиева

Становище доц. д-р В. Савов

Становище доц. д-р Я. Китанов

Становище проф. дпн С. Гроздев

Становище проф. д-р Г. Димитров

Становище проф. дфн К. Крумов

 

Posted in Без категория