Коучинг

Untitled-1Коучингът е изкуството да се съдейства за да се повиши резултатността, обучението и развитието на друг човек.


Предимствата на коучинга се изразяват в индивидуално ориентирания подход към целия живот като цяло консултиране:
– разискват се проблеми, цели и представи;
– изясняват се наличните ресурси, с които клиентът разполага;
– изготвят се стратегии за тяхното осъществяване и се тренират преди тяхното изпълнение.


Конкретният сеанс на коучинга винаги е фокусиран към решението. В процеса на индивидуалната работа с помощта на коуча, клиентът може:
1. Да проанализира своите цели
2. Да постави акцентите и приоритетите другаде
3. Да разгледа възможните варианти
след това да съотнесе отработения материал към реалността и да изготви план за понататъшни действия.


Коучингът е ключ за отключване на потенциала на хората, на служителите на компанията, както и на самия мениджър. Това се основава на разбирането, че индивидите научават повече от всекидневното прилагане на уменията, опитвайки нещата на практика.
Коучингът е преди всичко помощ, за да могат да се идентифицират и определят специфичните цели на всеки и след това да се направи организацията за постигането на тези цели. Коучингът изгражда персоналните умения, личностните качества на индивида – от поставянето на целите, комуникацията, през типа мениджмънт, вземането на решения и разрешаването на проблеми.


В НЛП коучинг не се предлага съвет под формата на „какво да се направи”; клиентът бива направляван как да използва възможностите си и вече съществуващи стратегии, ценности и др. Чрез откриване и разбиране на съществените способности на клиента, НЛП инструкторът може да помогне в максимизирането на тези способности и така да направи възможно за клиента да предприема необходимите действия за постигането на желаните резултати. НЛП коучингът се концентрира върху способността на клиента да използва най-добрите си стратегии в постигането на желаните цели и
резултати.


Коучингът – това е саморазвитие в екстремалните условия на съвременния свят. И работата с клиента (коучингът работи с понятията клиент и коуч – автор) се провежда като с цялостна личност. Преди всичко се провежда работа за мотивацията, емоционалното отношение към това, което той прави сега, с последващо провокиране мисленето на клиента и изход към реализацията на разкриващите се перспективи.

Терминът коучинг е въведен в бизнес-мениджмънта в началото на 90-те години от английския бизнесмен и консултант сър Джон Уитмор и може да се преведе буквално като “наставлявам, подготвям, тренирам”. Но на практика понятието “коучинг” включва в себе си нещо по-голямо и съществено. Това учение възниква върху корените на психологията, мениджмънта, философията, логиката и жизнения опит. Представлява процес, отправен към постигане на цели в различни области на живота.
Основната задача на коучинга е, не да се научи някой на нещо, а да стимулира самообучението, така че в процеса на дейността си човек да бъде способен сам да открие и получи необходимите знания. Същността на този подход е заключена в разкриването на спящия вътрешен потенциал и привеждане в действие на системите за мотивация на всеки отделно взет човек.business_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg