Този документ представя общите условия за ползване на информацията и ресурсите, достъпни на уебсайта „Daniela.bg”.

 1. Въведение и приемане на условията

Настоящите общи условия уреждат, но не се изчерпват само с използването на уебсайта, материалите и информацията, достъпни на него. 

Чрез Вашето ползване на сайта се приема, че е налице Вашето съгласие за обвързване с настоящите общи условия. 

 • Интелектуална собственост

Уебсайтът и представеното съдържание, включващо текстове, публикации в блога, файлове, информация, материали, продукти (съвместно „съдържанието на уебсайта“) и всички права върху интелектуалната собственост върху тях са собственост на доц. д-р Даниела Илиева. 

Вие можете да:

 • споделяте, – копирате и разпространявате съдържанието на уебсайта чрез всякакъв носител или формат;
 • приспособявате,  смесвате, преобразувате или надграждате съдържанието на уебсайта за всякакви цели, включително търговски.

Тези права не могат да Ви бъдат отнети в случай, че спазвате следните условия:

 • Следва да се посочи по подходящ начин източникът на информация, а именно съдържанието на уебсайта, да предоставите информация за връзка към него и да посочите дали и какви промени са направени. Можете да го направите по всякакъв начин, освен по такъв, който предполага, че „Daniela.bg“ подкрепя Вас или начина, по който Вие ползвате информацията.
 • Забранено е прилагането на условия или технологични мерки, които законово ограничават правото на ползване на други лица да предприемат каквито и да е действия, разрешени от настоящите общи условия .

Важно:

 • Не е необходимо да се съобразявате с настоящите условия за части от съдържанието на уебсайта, които са със свободно право на ползване или в случай, че използването им Ви е разрешено по изключение.
 • Не се предоставят гаранции. Настоящите общи условия може да не предоставят всички необходими разрешения  за определен вид ползване. Общо приложими права, свързани с публичност, поверителност или неимуществени права също могат да ограничат начина, по който се използва съдържанието на уебсайта.

Използвайки уебсайта, Вие се съгласявате да спазвате всички приложими български закони, включително Закона за авторското право и сродните му права.

Забранено е:

 • премахването, промяната или изкривяването на информацията относно авторското право или друго право на собственост върху уебсайта или съдържанието на уебсайта;
 • заобикалянето, деактивираното или всяка друга пречка на характеристики на уебсайта, свързани със сигурността, включително всякакви функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е съдържание, или налагат ограничения върху използването на уебсайта или съдържанието на уебсайта;
 • използването на автоматично устройство (като робот или паяк) или саморъчно копиране или извличане и анализиране на данни от уебсайта или съдържанието на уебсайта за каквато и да е цел, без изрично писмено разрешение;
 • събирането на лична информация от уебсайта;
 • опитът или намесата в работата на уебсайта, както и повредата, претоварването или деактивирането същия;
 • декомпилиране или промяна, на която и да е част от уебсайта;
 • използването на софтуер за мрежово наблюдение за определяне на структурата или за извличане на данни за използването от уебсайта;

Доц. д-р Даниела Илиева дава разрешение на операторите на публични търсачки да използват автоматични устройства (като роботи или паяци) за копиране на съдържанието на уебсайта с единствената цел за създаване на индекс за търсене на съдържанието на уебсайта, достъпно за обществеността. Доц. д-р Даниела Илиева запазва правото си да оттегли това разрешение (общо или конкретно) по всяко време.

 • Условия за свързване към уебсайта

С настоящите общи условия Ви се предоставя ограничено право на ползване, което може да бъде оттеглено, по каквато и да е причина, както и без причина. Настоящите общи условия Ви дават правото да създадете връзка към началната страница на уебсайта от който и да е сайт, притежаван или контролиран от Вас, който не е в търговска конкуренция с Daniela.bg, не го критикува или уврежда по друг начин. Това е приложимо стига сайтът, където се намира връзката, както и всички други местоположения, към които се свързва такъв сайт, да са в съответствие с всички приложими закони и по никакъв начин да не злоупотребява, клевети, преследва, заплашва или нарушава правото на неприкосновеност на личния живот, публичност, интелектуална собственост или други права на други лица, както и по никакъв начин не публикува, разпространява, или улеснява всяка неподходяща, нарушаваща, клеветническа, нецензурна, неприлична, или незаконна информация, тема, име или друг материал. Такава връзка не представлява одобрение от доц. д-р Даниела Илиева спрямо друг сайт. Всички права и средства за защита на Daniela.bg са изрично запазени.

 • Съдържание на уебсайта и линкове към трети страни

Уебсайта, включително съдържанието на уебсайта, е създадено само с информативна и образователна цел,  както и с цел разпространение. Не следва да се разчита на каквато и да е информация или мнения, изразени на уебсайта за каквато и да е друга цел. Ваша отговорност е да прецените точността, навременността, пълнотата или полезността на съдържанието на уебсайта.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, поддържани от трети страни. Доц. д-р Даниела Илиева не контролира съдържанието на тези уебсайтове по какъвто и да е начин, като цитирането им не следва да се приема като подкрепа спрямо тях. Доц. д-р Даниела Илиева не носи отговорност за каквото и да е била част от съдържание, публикувано на уебсайтове на трети страни, както и не е отговорна за загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на Вашите отношения с трети страни или техния уебсайт.

 • Дисклеймър

Вие изрично признавате и се съгласявате да използвате уебсайта, без предоставянето на каквито и да е било  гаранции, включително: (i) отговарянето на уебсайта на вашите изисквания; (ii) наличността, точността, сигурността, полезността, навременността или информационното съдържание на уебсайта или съдържанието на уебсайта; (iii) собствеността, липсата на нарушение, продаваемостта или годността за определена цел; (iv) точността или надеждността на резултатите, които могат да бъдат получени от използването на уебсайта; (v) сигурното и/ или непрекъснато използването на уебсайта .

 • Ограничение на отговорността

Доц. д-р Даниела Илиева не носи отговорност за непреки, случайни, специални, последващи или наказателни вреди, произтичащи от уебсайта или свързани по какъвто и да е начин с него, неговото съдържание и настоящите общи условия. Такова ограничение се прилага и спрямо вреди, причинени от каквато и да е информация, получена във връзка с уебсайта.

 • Избор на юрисдикция

Настоящите общи условия следва да се тълкуват в съответствие със законите на Република България. Всички съдебни производства, които могат да възникнат във връзка с използването на уебсайта, неговото съдържание или настоящите общи условия за ползване, следва да бъдат заведени пред компетентния съд на Република България.