Networking

Networking

Networking

  • Разбиране на човешката природа
  • Разбиране за networking
  • Кога работи networking
  • Networking етикет
  • Техники за успешен networking
  • Умения за вербална и невербална комуникация
  • Емоционална и социална интелигентност

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg