398556813_18390000832024179_2978355547496368890_n

Седмица на мъдростта – ЧАСТ 1

Мъдростта не идва с възрастта. Често казвам, че най-голямото престъпление е да остаряваме без да помъдряваме.

Мъдростта е трудна за дефиниране и изследователите все още обсъждат значението без да са се споразумели за универсална дефиниция. Повечето се обединяват около това, че мъдростта надхвърля знанието или информацията и включва разбиране на сложността, нюансите и взаимосвързаността на живота. Мъдростта е способността да се види по-голямата картина, основните модели и последствията от изборите.

Развитието на мъдростта зависи от шест взаимосвързани фактора:

Себепознание: Този компонент, основа за написването на книгата ми “Управление на личностното развитие”, включва разбиране на собствените силни и слаби страни и чувство за цел, ясно разбиране на личния морал и етика и способността да бъдем автентични независимо от обстоятелствата – да бъдем верни на себе си;

Разбиране на другите: Мъдростта е свързана и с емоционалната интелигентност, а именно разбиране на чувствата и перспективите на другите и вземане на решения, които отчитат благосъстоянието на всички участници, способността да виждаме нещата от различни гледни точки и да вземаме предвид нуждите и чувствата на другите;

Здрава преценка: Мъдростта е умението да виждаме отвъд повърхността и да разпознаваме сложността на ситуациите. Това е способността да се анализират ситуации, да се идентифицират основните проблеми, да се обмислят последствията и да се вземат разумни решения възоснова на това разбиране;

Житейско знание: Въпреки че напредването на възрастта не гарантира увеличение на мъдростта, все пак често с годините натрупваме и положителен, и отрицателен опит, размишляваме върху минали събития, учим се от грешките и разбираме живота по-добре;

Житейски умения: Мъдростта не е само теория, а практическото приложение на знания и прозрения за справяне с предизвикателствата в реалния свят – способността да балансираме множество роли, да управляваме времето си и да приоритизираме ефективно, да се справяме с ежедневни проблеми, да преодоляваме бариери и да се адаптираме към нови предизвикателства;

Желание за учене: Мъдрият човек осъзнава ограниченията на собственото си знание и разбиране и е отворен за учене и израстване през целия си живот. Разбира се, този пакет включва чувство на смирение и готовност да преразгледаме възгледите си в светлината на новата информация.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

ЧАСТ 2 – Мъдростта – знание или разбиране