viber_image_2019-06-26_11-33-17

8 ограничаващи убеждения

Терапията по линия на времето представлява набор от техники, които ви позволяват да се освободите и да премахнете напълно негативни емоции и ограничаващи убеждения и решения от миналото.

Миналите преживявания ви правят този човек, който сте днес. Вие действате и реагирате на житейските ситуации въз основа на целия ви опит, натрупан в миналото. Но вашето поведение днес не се основава на негативните емоции и ограничаващи убеждения от миналото, а на това, което сте научили от ситуациите, колкото и лоши да са били те.

Според Терапия по линия на времето натрупаният опит от минали събития ни защитава и пази в настоящето и бъдещето. Това е наученото, което ни пази от повтаряне на грешките ни, помага ни да израстваме и да се развиваме, да си създаваме полезни стратегии за настоящето и бъдещето. Следователно негативните емоции от миналото нямат никаква роля. Те са полезни в настоящето, защото ни предупреждават, че има нещо нередно, но тези негативни емоции, които сте чувствали преди 20 години, са абсолютно безполезни и ненужни. Това, което е безценно, е натрупаният опит и взетите поуки. Така че – запазете поуките и се освободете от старите емоции, натрупани в спомените от миналото.

Какво представляват ограничаващите убеждения? Това са убеждения, които е възможно да сте приели в пристъп на гняв или раздразнение, на обида или ревност. Убеждения, които вашето подсъзна-ние пази, без да знае как да се освободи от тях. Терапия по линия на времето представлява метод за освобожда-ване на всякакви ограничаващи вярва-ния и убеждения. Предлагаме ви няколко ограничаващи убеждения, без които ще се чувствате много по-добре.

  1. Аз не съм достатъчно… (попъл-нете празното поле с „добър“, „умен“, „красив“, „способен“, „млад“, „зрял“, „с ъстоятелен“, „мъдър“, „запознат“ – списъкът може да продължи до безкрай). Това е едно от най-често срещаните и най-разрушителни огра-ничаващи убеждения, които ограничават хората да просперират, да изграждат пълноценни отношения, да откриват решения на проблеми и т.н. Това, разбира се, води до липса на самоуверенос.
  2. Не искам да изпитвам емоции/чувства –е друго често среща-но убеждение или по-скоро решение. Като резултат от нараняване, много хора решават, че е по-добре да не изпитват никакви емоции и се дисоциират толкова много, че се превръщат в биологични андроиди. Страхът от повторно нараняване е по-голям от преживяването на емоции. Тези хора стават емоционално мъртви. Естествено, това поражда проблеми на-всякъде, особено във връзките.
  3. Не знам каква е моята цел в живота. Това е често срещано огра-ничение не само в живота на младите хора, но и в по-зряла възраст. Вашата цел е вътре във вас и следователно зависи изцяло от вас. Вие я дефинирате, вие й придавате вербална стой-ност и значение, защото тя си е лично ваша. Ако в даден момент откриете нещо, което ви харесва и решите, че това е целта на живота ви, а скоро след това разберете, че не това е дългосрочната ви цел, променете го. Може би голямата цел е съставе-на от много по-малки части. Помнете, че само вие можете да откриете вашата цел в живота, но първо се осво-бодете от това ограничаващо убеждение.
  4. На всички останали им се полу-чава по-лесно. Ако чуждата трева е винаги по-зелена, никога няма да бъдете щастливи. Никога! Сравнява-нето с другите не води до конструктивност. Анализирайте всичко, което сте постигнали – от най-малкото до най-значимото. Отчетете го. С това ограничаващо убеждение, без значение какво имате, без значение какво правите, без значение какъв сте, никога няма да бъдете щастлив, защото никога няма да сте достатъчно…
  5. Само след като получа… – ще бъда щастлив. Щастието е чувство. Можете да бъдете щастливи по всяко време, ако го откриете около вас. Ако поддържате това огра-ничаващо убеждение във вашето подсъзнание, дори и безмерно богатство, най-красивия партньор, дори и най-прекрасната кола няма да ви на-прави щастлив. Защото сте убедени, че не можете да бъдете такъв.
  6. Животът е твърде суров. То в а е много силно убеждение, което не носи никаква полезност, както и всички останали ограничаващи убеж-дения. Животът е толкова суров към вас, колкото е и към всички остана-ли. Може да ви изглежда, че за някои не-щата се случват по-лесно. Може да им е по-лесно от финансова гледна точка, но ако погледнете по-отблизо, ще откриете доста проблеми в друга об-ласт от живота им. Могат да им се отдават любовните отношения, но как е здравето им? Животът е суров. И какво от това? С това убеждение не могат да се откриват решения, за-щото дори не се опитвате. Животът си заслужава живеенето. Оставете ограничаващото убеждение и ще от-криете, че всички трудности стават разрешими.
  7. Моите… са виновни за всичко, което ми се случва. (можете да запълните празното поле с „минало“, „майка/баща“, „училище“, „опит“, „икономика“, „държава“, „приятели“, „бивш/а“, „шеф“, „съпруг/а“ и т.н.). Колко от това можете да промените? Ако са ви наранили, не са ви обърна-ли внимание, експлоатирали са ви или каквото и да било друго – кой страда сега? Те или вие? Разбира се, можете да страдате до края на живота си, да бъ-дете нещастната жертва, но това е нямало значение за тях преди, няма значение и сега. Само ако се освобо-дите от играта на обвинения, ще мо-жете да бъдете свободни. Ясно е, че е по-лесно да бъде казано, отколкото направено.
  8. Не мога да бъда щастлив, освен ако не съм с някого. Това е едно от ограничаващите убеждения, които водят до грешка след грешка. Воде-ни от това убеждение, хората скачат емоционално от връзка във връзка, без да си дават сметка дали това е пра-вилното нещо, а това води до повта-ряне на същия модел на поведение и получаване на същите резултати. Така се превръщате в прилепчиви хора, самотни в нещастието си. Разбира се, че можете да бъдете щастливи и сами. Щастието зависи само и един-ствено от вас самите, а не от някой друг. Обикновено, когато изоставим „трябва“ и „нуждая се“, осъзнаваме от какво всъщност имаме нужда и какво сме търсили.

Бъдете неограничени в убежденията си и положителни в емоциите си!