viber_image_2019-06-28_14-12-38

Time management

Всичко, което трябва да решим, е какво да правим с времето, което ни е дадено.

Какво е времето? Измерител на минало, настояще и бъдеще? или основно физично понятие и четвърто измерение в пространствено-времевия безкрай? Или квантова генерализация на нещо несъществуващо?

Независимо от нашето собствено разбиране за времето, за момента в този живот, в тази ера и в тази точка на света, всички ние се ръководим от минутите и часовете, дните и седмиците.

Как управляваме времето си, а чрез него задачите и желанията си, е приоритет на съвременния мениджмънт на личността и на организациите. Има хора, които са крале на отлагането, царе на забавянето и богове на забравянето. Но има и хора, които дори без да го искат, успяват да бъдат винаги навреме и по тях можем да си сверяваме часовниците.

Личното възприемане на концепцията за време се влияе от много елементи – характер, минало, основи, положени от семейството, училището и средата, личната степен на отговорност, личната скала на приоритетизиране, индивидуалната ефективност, умението за планиране и организиране, както и националната култура, позната още като „география на времето“. В различните държави усещането за време е различно, в зависимост от дължината на деня и нощта, от основния поминък, от културата и много други фактори.

Според НЛП всички ние кодираме времето и го организираме в собствената си линия на времето. Специалистите по НЛП и терапия по линия на времето боравят с термините „арабско“ време и „европейско“ време или още наречени “In – time” (във времето) и “Through – time (през времето). Арабското време е „по-разтеглено“, „по-неясно“, „по-гъвкаво“. Докато европейското понятие за време изисква точност до минута и уважение към времето като ценна валута.

In-time е често срещан тип времева линия и начин на възприемане на времето. При такъв тип времева линия човек преживява всичко в настоящия момент. Чувството за време минава през тялото в някакъв момент. Има много малко осъзнаване за изтичане на времето.

Когато някой има този вид линия на времето, често закъснява за срещи, защото сегашният момент е по-реален, отколкото бъдещият. Този тип хора не обичат личните органайзъри, планирането и да бъдат държани отговорни за времето си. Те често използват проста система за организация на бъдещите събития като дневник или календар.

Тази линия на времето създава силно емоционални спомени и следователно е един добър начин да се помнят случки или неща, които искаме да запомним и да са ни „под ръка“. Тя дава възможност за спонтанност, гъвкавост и креативност. Много художници използват този начин за филтриране на времето. Но този тип мисловна организация на времето не е полезен за правене на бизнес в западната култура или в други области, в които са включени срокове. Но е доказано най-добрата организация на времето по време на почивка.

Вторият основен начин за организация на времето е Through-time или през времето. С тази система на представяне на времето, хората съхраняват спомените от ляво надясно или от дясно наляво, или по начин, който оставя време пред тях. Предимството е, че миналият опит може да бъде използван като поука, а недостатъкът е, че някои минали събития могат да нямат стойност и съответно да не носят поуки. Хората с този тип линия на времето осъзнават, че времето минава. обичайно ще пристигат навреме или по-рано за уговорени срещи, тъй като навременността е изключително важна, дори понякога по-важна от самата среща.

Този вид филтриране е изключително подходящ, ако целта е планиране, спазване на времеви рамки или посрещане на крайни срокове. Подходящ е при структурирана среда или в западната бизнес култура. По време на ваканция, когато искаме да се насладим на „тук и сега“, тази организация на времето може да се окаже болезнена. Обичайно всеки човек има или In-time или Through time линия на времето и живее с нея през целия си живот, независимо дали се чувства добре с този вид организация на времето. НЛП специалистът може да промени посоката на линията на времето и вида на организация на времето. Често се прибягва до внедряване и на двата вида линия на времето – In-time за почивка и свободно време, и Through time за работното време и ангажименти

Обичайно всеки човек има или In-TIME me или Through TIME me линия на времето и живее с нея През целия си живот, независимо дали се чувства добре с този вид организация на времето.

Намираме време за нещата, които искаме.

Една теория казва, че умението за планиране на времето не подлежи на възпитание, а се влияе строго от желанието или нежеланието ни да направим дадено нещо. ако силно искаме нещо, ще го постигнем с цената на каквото и да било и липсата на време не би била извинение.

Някои основни пречки за добър TIME management:

• Липсата на глобален погледосновен елемент на управлението на времето е глобалният поглед върху цялата картина. улисани в ежедневни задачи и ангажименти, не успяваме да видим цялостната картина и по този начин да създадем приоритети. По-някога е необходимо да се отдръпнем от проблема или ситуацията и да ви-дим частта от цялото и цялото със съставните му части.

• Липсата на умения за приоритети-зиранетичането между задачите, прехвърлянето от едно на друго, изместването на важния фокус, са все пречки за поставянето на приоритети и за определянето на скала за важност и спешност. Всички разполагаме с 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

• Липса на целикогато нямаме наши цели, които да ни дадат посока, други хора ще ни дадат тласък в посоката на постигане на техните цели.

• Дали сме по-добри в започването на нещо или в приключването му? Няма правилно или грешно в това дали човек е добър в започването на нещо или в завършването му. Естествено, най-добрият сценарий е този, в който сме във владение на ситуацията от начало до край. По-важна е личната диагностика и познаването на собствените силни и слаби страни.

Има хора, които са крале на отлагането, царе на забавянето и богове на забравянето. но има и хора, които дори без да го искат, успяват да бъдат винаги навреме и по тях можем да си сверяваме часовниците.

Начини за управление на времето:

Mind map – Xmind, mindjet, Coggle, Freemind, mindnode, mind 42. mind mapping или създаването на ментална и визуална карта на задачите и техните елементи е подходящ метод за всички видове задачи, независимо от техния приоритет или област. Изброените софтуеърни програми не претендират да са най-добрите, но са подходящи нструменти за поглед върху цялостната картина на събитията или задачите.

Стивън Кови – в книгата си „7-те навика на високоефективните хора“ той предлага квадрант за управление на времето, в който задачите се под-реждат според степента на важност и степента на спешност. този метод е изключително подходящ за опреде-ляне на приоритети към сегашния и към бъдещ момент.

Календар – все още присъства на много бюра в различна форма – малък за ежедневните задачи или по-голям, в зависимост от типа задачи и от типа човек, който ги изпълнява. всеки има предпочитания за начина, по който ще изглежда страницата за всеки ден, седмица или месец, а пазарът предлага огромно разнообразие за всички вкусове

Time management applications – evernote, Dropbox, rescue Time, remember the milk, Focus Booster, myLifeorganized, Kanbanize. Под-ходящи за организация на краткосрочни и дългосрочни задачи, лесно достъпни за различните видове телефони

Телефонни аларми или reminders – подходящи за ежедневни задачи, но неподходящи за дългосрочно планиране, тъй като сме склонни да забравяме аларми за събития, поставени по-далеч от 7 дни във времето

Добрият стар тефтер – навикът да се носи тефтер остава валиден за много хора и днес. тефтерът предос-тавя уникалната възможност да раз-полагаме с всички минали, настоящи и предстоящи задачи в едно печатно „устройство“.